Friday, November 12, 2010

Shalane Flanagan & Nike LunarSpider



Shalane Flanagan runs the new Nike LunarSpider at the 2010 New York City Marathon.
 
ShareThis